การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

วันจันทร์, 01 มิถุนายน 2563 15:12

การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

การนำข้อเสนอแนะต่าง ๆ มาดำเนินการในปี พ.ศ. 2563


♦แสดงผลการดำเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

»รายงานผลการดำเนินการภายใต้โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ITA (อบต.หนองคู) ประจำปี พ.ศ. 2563

»คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ITA (อบต.หนองคู) ประจำปี พ.ศ. 2563

»บันทึกขออนุมัติแต่งตั้งคณะทำงาน ฯ

♦ประกาศหลักเกณฑ์มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

-มาตรการป้องกันการรับสินบน

-มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม

-มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ ฯ

♦การจัดทำช่องทาง E-service ให้บริการแก่ผู้รับบริการ

»https://forms.gle/NvkN3WsmSiEfxcZw5

 

 

 

Poll

ความพึงพอใจของท่านต่อการบริหารงานของ ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ