Hot News :

ข่าวกิจกรรม

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู จัดโครงการอบรมเพื่อพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมสำหรับผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ บุคลากรทางการศึกษาและพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในวันศุกร์ ที่ 9 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2564 นายทัศนัย ขันเงิน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเพื่อพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมสำหรับผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ บุคลากรทางการศึกษาและพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และนางสุนาพร ศรีสันธา ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกล่าวรายงาน โดยมีผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ บุคลากรทางการศึกษาและพนักงานจ้าง รวม 46 ราย เข้ารับการอบรม ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร วิทยากร โดย นายอดุลย์ วันดี ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดยโสธร ถ่ายทอดความรู้ในหัวข้อ “การส่งเสริมด้านคุณธรรมและจริยธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงการป้องกันการกระทำผิดจริยธรรม” และหัวข้อ “มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” และวิทยากร โดยนายสมนึก หงษ์เวียงจันทร์ ท้องถิ่นอำเภอเมืองยโสธร ถ่ายทอดความรู้ในหัวข้อ “การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร” และหัวข้อ “การเสริมสร้างและพัฒนาให้ข้าราชการรักษาวินัย”

โครงการ/กิจกรรม ที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคูจัดขึ้นเพื่อแสดงถึงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีทัศนคติ ค่านิยม ในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต ประจำปี พ.ศ. 2564

 วันอังคารที่ 13  เมษายน 2564  เวลา 06.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู  นำโดยนายทัศนัย ขันเงิน  นายกองค์การบริการส่วนตำบลหนองคู  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักจ้าง ร่วมทำบุญตักบาตรเช้า ณ ถนนสายวัฒนธรรมตำบลหนองคู พร้อมทั้งกิจกรรมถวายภัตตาหารพระภิกษุในตำบลหนองคู และกิจกรรมสรงนำพระ เพื่อเป็นการส่งเสริมฟื้นฟูและอนุรักษ์ไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีประวัฒนธรรมไทยของท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป

          องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร ได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) พร้อมทั้งรณรงค์ให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลหนองคูและผู้ที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่ตำบลหนองคู ตระหนักถึงปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มีการคัดกรองบุคคลที่เดินทางมาใช้บริการที่ตลาดสดบ้านหนองคู และตลาดสดบ้านดงบัง 

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู ได้ดำเนินการจัดการอบรมโครงการส่งเสริมเกษตรกรผู้ปลูกพืชสมุนไพร ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยมีนายปรีชา พิลาวุฒิ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู เป็นประธานในพิธีเปิด ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู ต.หนองคู อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร 

 

 

เมื่อวันที่ 10-11 มีนาคม 2564 และวันที่ 17 มีนาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู ได้ดำเนินการจัดการอบรมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (เสริมสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และพันธุ์พืชสมุนไพร) โดยมีนายทัศนัย ขันเงิน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู เป็นประธานในพิธีเปิด ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู ต.หนองคู อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร 

 

 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู ขอเชิญชวนบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู ที่ปฏิบัติงานมาเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี ร่วมตอบแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (แบบวัด IIT) การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 ผ่านลิงค์เว็บไซต์ ้https://itas.nacc.go.th/go/iit/2kgkrc หรือ QR Code

 

 

 

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู ขอเชิญชวนผู้มาติดต่อหรือผู้มารับบริการจากองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู ร่วมในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยตอบแบบสอบถามผ่านแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (แบบวัด EIT) ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 ผ่านลิงค์เว็บไซต์

้้https://itas.nacc.go.th/go/eit/2kgkrc หรือ QR Code

เริ่มต้นก่อนหน้า123456789ต่อไปสุดท้าย
หน้าที่ 1 จาก 9

Poll

ความพึงพอใจของท่านต่อการบริหารงานของ ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ