โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม สำหรับผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์กรบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล พนักงานครู ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

วันอาทิตย์, 11 กรกฎาคม 2564 10:49
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู จัดโครงการอบรมเพื่อพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมสำหรับผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ บุคลากรทางการศึกษาและพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในวันศุกร์ ที่ 9 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2564 นายทัศนัย ขันเงิน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเพื่อพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมสำหรับผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ บุคลากรทางการศึกษาและพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และนางสุนาพร ศรีสันธา ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกล่าวรายงาน โดยมีผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ บุคลากรทางการศึกษาและพนักงานจ้าง รวม 46 ราย เข้ารับการอบรม ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร วิทยากร โดย นายอดุลย์ วันดี ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดยโสธร ถ่ายทอดความรู้ในหัวข้อ “การส่งเสริมด้านคุณธรรมและจริยธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงการป้องกันการกระทำผิดจริยธรรม” และหัวข้อ “มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” และวิทยากร โดยนายสมนึก หงษ์เวียงจันทร์ ท้องถิ่นอำเภอเมืองยโสธร ถ่ายทอดความรู้ในหัวข้อ “การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร” และหัวข้อ “การเสริมสร้างและพัฒนาให้ข้าราชการรักษาวินัย”

Poll

ความพึงพอใจของท่านต่อการบริหารงานของ ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ