ข่าวกิจกรรม

      วันที่ 26 ตุลาคม 2563  เวลา 09.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู  นำโดยนายทัศนัย ขันเงิน  นายกองค์การบริการส่วนตำบลหนองคู  เป็นประธานจัดกิจกรรม /โครงการไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2564 ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายผู้เข้ารับการอบรม ประกอบด้วย สมาชิก อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม. หมู่ที่ 1-7) และบุคลากรในสังกัด รวมจำนวนทั้งสิ้น 125 คน ณ ศูนย์ฝึกอาชีพบ้านหนองคู หมู่ที่ 1 ตำบลหนองคู อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร 

 

      วันที่ 21 ตุลาคม 2563  เวลา 08.30 - 12.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู  นำโดยนายทัศนัย ขันเงิน  นายกองค์การบริการส่วนตำบลหนองคู  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักจ้าง ร่วมกันจัดกิจกรรมบำรุงรักษาต้นไม้ ด้วยการพรวนดิน ใส่ปุ๋ย กำจัดวัชพืช โรค แมลง ตัดแต่งกิงไม้ และรดน้ำต้นไม้ในพื้นที่ที่ปลูกต้นไม้ ตามโครงการวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2563 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) ณ พื้นที่ที่ปลูกต้นไม้ภายในตำบลหนองคู โดยมีประชาชนภายในพื้นที่แต่งกายด้วยชุดจิตอาสา/เสื้อสีเหลืองมาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้อย่างพร้อมเพรียงกัน

      วันที่ 10-11 กันยายน 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู จัดโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม สำหรับผู้บริหาร สมาชิกสภา ฯ พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต.หนองคู และบุคลากรในสังกัด ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้รับการอบรมได้ตระหนักรู้ถึงการสร้างจิตสำนึกให้มีคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ฯลฯ โดยมีนายทัศนัย ขันเงิน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคูเป็นประธานในการกล่าวเปิดโครงการฝึกอบรม ฯ ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคูได้รับเกียรติจากผู้อนวยการสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดยโสธร พนักงานสืบสวนและไต่ตวนจาก สำนักงาน กกต.ประจำจังหวัดยโสธร และท้องถิ่นอำเภอเมืองยโสธร มาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร

       วันที่ 1 กันยายน  2563 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู นำโดย นายทัศนัย ขันเงิน นายกองค์การบริหารส่วนตำบล และนางสุนาพร ศรีสันธา ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เ สมาชิกสภา อบต.หนองคู พนักงานส่วนตำบล ผู้นำชุมชน ร่วมกันจัดโครงการอบรมเรื่องการคัดแยกขยะในชุมชน และการจัดตั้งธนาคารขยะ ประจำปีงบประมาณ 2563  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการขยะในพื้นที่ ลดขยะในพื้นที่ และการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม  ซึ่งเป็นผลมาจากขยะมีพิษ และสิ่งปฏิกูลต่างๆ 2. เพื่อรณรงค์และขยายผลสู่การสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมถิ่นเกิด และบูรณาการความร่วมมือในการจัดการสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น สอดคล้องหลักการของเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน  ณ  ศูนย์ฝึกอาชีพบ้านหนองคู หมู่ที่ 1 ตำบลหนองคู อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร

      วันที่ 18 สิงหาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู จัดโครงการอบรมให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต.หนองคู ผู้นำชุมชน อ.ส.ม. ประชาชนทั่วไปและบุคลากรในสังกัด ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้รับการอบรมได้รับความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องในชีวิตประจำวันของตนเอง และสามารถนำไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อไป ในการนี้ ได้รับเกียรติจากนายทัศนัย ขันเงิน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู มาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมดังกล่าว ณ ศูนย์ฝึกอาชีพบ้านหนองคู หมู่ที่ 1 ตำบลหนองคู อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร

     วันที่ 14 สิงหาคม 2563 เวลา 09.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู จัดกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" ประจำเดือน สิงหาคม 2563 ซึ่งมีผู้ร่วมกิจกรรมประกอบด้วย คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และลูกจ้าง เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว โดยการตัดแต่งกิ่งไม้และตัดหญ้าบริเวณข้างทางณ บริเวณด้านหลังที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู และถนนสายหน่อตุ้ยอุปภัมถ์ 

      วันที่ 11 - 12 สิงหาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู นำโดย นายทัศนัย ขันเงิน นายกองค์การบริหารส่วนตำบล และนางสุนาพร ศรีสันธา ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่จากส่วนราชกรต่าง ๆ สมาชิกสภา อบต.หนองคู พนักงานส่วนตำบล ผู้นำชุมชน ร่วมกันจัดกิจกรรมเนื่องในวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2563 โดยจัดให้มีการลงนามถวายพระพรแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พร้อมมอบใบประกาศเกียรติคุณให้แก่ผู้ได้รับคัดเลือกเป็นแม่ดีเด่น ประจำปี 2563 รวมทั้งยังได้จัดกิจกรรมการแข่งขัน เดิน - วิ่ง มินิมาราธอน เฉลิมพระเกียรติ ฯ เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี ถวายแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ซึ่งในกิจกรรมครั้งนี้มีประชาชนภายในพื้นที่เข้าร่วมแข่งขัน ฯ เป็นจำนวนมาก รวมระยะทางทั้งสิ้น 5 กิโลเมตร โดยมีจุดเริ่มต้น ณ โรงเรียนบ้านโนนทรายงาม หมู่ที่ 4 - ศูนย์ฝึกอาชีพบ้านหนองคู หมู่ที่ 1 ตำบลหนองคู อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร

 

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู ได้จัดโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์พลอเอกหญิง พลเรือเอกหญิง พลอากาศเอกหญิง สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อให้บริการฉีควัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแก่สุนัขและแมวของประชาชนภายในพื้นที่ตำบลหนองคู โดยมีหมู่บ้านเป้าหมายทั้งสิ้น 7 มีกำหนดการตั้งแต่วันที่ 16, 22, 23 และวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป จุดให้บริการ 1. บ้านหนองคู หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 7 (ศูนย์ฝึกอาชีพบ้านหนองคู หมู่ที่ 1) 2.บ้านหนองคู หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 6 (วัดศรีธงทอง) 3. บ้านดงบัง หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 5 (ศาลากลางบ้านดงบัง หมู่ที่ 5) และ 4. บ้านโนนทรายงาม (ศาลากลางบ้านโนนทรายงาม หมู่ที่ 4)

เริ่มต้นก่อนหน้า1234567ต่อไปสุดท้าย
หน้าที่ 1 จาก 7

Poll

ความพึงพอใจของท่านต่อการบริหารงานของ ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ