Hot News :

ข่าวกิจกรรม

วันที่ 23-26 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู นำโดย นายทัศนัย ขันเงิน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู เป็นประธานในการจัดงานโครงการแข่งขันกีฬาเสริมสร้างความปรองดองภายในตำบลหนองคู ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านหนองคู (อินทร์ประชาคาร) และโครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมการออกกำลังกาย (เต้นแอโรบิค) ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ ศูนย์ฝึกอาชีพบ้านหนองคู หมู่ที่ 1 ตำบลหนองคู อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร โดยมีการแข่งขันกีฬาประเภทฟุตบอล การเต้นแอโรบิค และการแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน ซึ่งมีผู้นำชุมชน ได้แก่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู ทุกหมู่บ้าน เข้าร่วมโครงการ ฯ ดังกล่าว และได้รับความสนใจในการเข้าร่วมแข่งขันกีฬาในแต่ละประเภทเป็นจำนวนมาก
View the embedded image gallery online at:
https://nongku.go.th/our-news/activity-pr#sigProGalleria2edd0f95a8

 ลิงก์เว็บไซต์การยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต ⇒ https://www.nacc.go.th/NACCP

      วันที่ 31 ตุลาคม 2563  เวลา 16.00 น.เป็นต้นไป องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู  นำโดยนายทัศนัย ขันเงิน  นายกองค์การบริการส่วนตำบลหนองคู  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักจ้าง ร่วมกันงานประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี 2563 เพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น เกิดความรัก ความสามัคคีขึ้นในหมู่คณะ และเพื่อให้คนในชุมชนได้ทำกิจกรรมร่วมกัน ให้คงอยู่สืบไป โดยจัดขึ้น ณ ศูนย์ฝึกอาชีพบ้านหนองคู หมู่ที่ 1 ตำบลหนองคู อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร 

      วันที่ 26 ตุลาคม 2563  เวลา 09.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู  นำโดยนายทัศนัย ขันเงิน  นายกองค์การบริการส่วนตำบลหนองคู  เป็นประธานจัดกิจกรรม /โครงการไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2564 ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายผู้เข้ารับการอบรม ประกอบด้วย สมาชิก อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม. หมู่ที่ 1-7) และบุคลากรในสังกัด รวมจำนวนทั้งสิ้น 125 คน ณ ศูนย์ฝึกอาชีพบ้านหนองคู หมู่ที่ 1 ตำบลหนองคู อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร 

 

      วันที่ 21 ตุลาคม 2563  เวลา 08.30 - 12.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู  นำโดยนายทัศนัย ขันเงิน  นายกองค์การบริการส่วนตำบลหนองคู  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักจ้าง ร่วมกันจัดกิจกรรมบำรุงรักษาต้นไม้ ด้วยการพรวนดิน ใส่ปุ๋ย กำจัดวัชพืช โรค แมลง ตัดแต่งกิงไม้ และรดน้ำต้นไม้ในพื้นที่ที่ปลูกต้นไม้ ตามโครงการวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2563 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) ณ พื้นที่ที่ปลูกต้นไม้ภายในตำบลหนองคู โดยมีประชาชนภายในพื้นที่แต่งกายด้วยชุดจิตอาสา/เสื้อสีเหลืองมาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้อย่างพร้อมเพรียงกัน

      วันที่ 10-11 กันยายน 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู จัดโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม สำหรับผู้บริหาร สมาชิกสภา ฯ พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต.หนองคู และบุคลากรในสังกัด ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้รับการอบรมได้ตระหนักรู้ถึงการสร้างจิตสำนึกให้มีคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ฯลฯ โดยมีนายทัศนัย ขันเงิน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคูเป็นประธานในการกล่าวเปิดโครงการฝึกอบรม ฯ ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคูได้รับเกียรติจากผู้อนวยการสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดยโสธร พนักงานสืบสวนและไต่ตวนจาก สำนักงาน กกต.ประจำจังหวัดยโสธร และท้องถิ่นอำเภอเมืองยโสธร มาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร

       วันที่ 1 กันยายน  2563 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู นำโดย นายทัศนัย ขันเงิน นายกองค์การบริหารส่วนตำบล และนางสุนาพร ศรีสันธา ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เ สมาชิกสภา อบต.หนองคู พนักงานส่วนตำบล ผู้นำชุมชน ร่วมกันจัดโครงการอบรมเรื่องการคัดแยกขยะในชุมชน และการจัดตั้งธนาคารขยะ ประจำปีงบประมาณ 2563  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการขยะในพื้นที่ ลดขยะในพื้นที่ และการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม  ซึ่งเป็นผลมาจากขยะมีพิษ และสิ่งปฏิกูลต่างๆ 2. เพื่อรณรงค์และขยายผลสู่การสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมถิ่นเกิด และบูรณาการความร่วมมือในการจัดการสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น สอดคล้องหลักการของเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน  ณ  ศูนย์ฝึกอาชีพบ้านหนองคู หมู่ที่ 1 ตำบลหนองคู อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร

      วันที่ 18 สิงหาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู จัดโครงการอบรมให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต.หนองคู ผู้นำชุมชน อ.ส.ม. ประชาชนทั่วไปและบุคลากรในสังกัด ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้รับการอบรมได้รับความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องในชีวิตประจำวันของตนเอง และสามารถนำไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อไป ในการนี้ ได้รับเกียรติจากนายทัศนัย ขันเงิน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู มาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมดังกล่าว ณ ศูนย์ฝึกอาชีพบ้านหนองคู หมู่ที่ 1 ตำบลหนองคู อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร

เริ่มต้นก่อนหน้า12345678ต่อไปสุดท้าย
หน้าที่ 1 จาก 8

Poll

ความพึงพอใจของท่านต่อการบริหารงานของ ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ