Print this page

ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

วันจันทร์, 02 ธันวาคม 2562 11:05

ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู