Print this page

ประวัติความเป็นมา

ตราสัญลักษณ์

      องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู เป็นหน่วยงานบริหารราชการส่วนท้องถิ่น จัดตั้งตาม พ.ร.บ. สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 ทั้งนี้ กระทรวงมหาดไทยได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับทั่วไป เล่มที่ 113 ตอนพิเศษ 52 ง ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2539 มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 23 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2540 และดำเนินการตามอำนาจหน้าที่เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับและกฎหมายเพื่อบริหารจัดการ และพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู ตั้งอยู่เลขที่ 202 หมู่ที่ 7 ถนนอรุณประเสริฐ ตำบลหนองคู อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอเมืองยโสธร ประมาณ 12 กิโลเมตร