สำรวจความพึงพอใจ

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร อยู่ในระดับใด ?
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

การปฏิสัมพันธ์

 1. ข่าวประชาสัมพันธ์
 2. ประกาศ/คำสั่ง
 3. แผนพัฒนาท้องถิ่น/รายงาน

ประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียนต่อสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

                  ด้วยสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ได้จัดทำช่องทางการร้องเรียนต่างๆ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในการร้องเรียน หากท่านได้รับความเดือดร้อนหรือความไม่เป็นธรรมจากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย หรือนอกเหนืออำนาจหน้าที่ตามกฎหมายของหน่วยงานของรัฐ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือหน่วยงานของรัฐยังมิได้ปฏิบัติหน้าที่ให้ครบถ้วนตามหมวด 5 หน้าที่ของรัฐ ตามรัฐธรรมนูญ หรือมีกฎหมาย กฎ ข้อบังคับ ระเบียบ คำสั่ง หรือขั้นตอนปฏิบัติงานใดๆ ที่ก่อให้เกิดความเดือดร้อน หรือไม่เป็นธรรมแก่ประชาชน หรือเป็นภาระแก่ประชาชนโดยไม่จำเป็น หรือเกินสมควรแก่เหตุ สามารถแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่ ผู้ตรวจการแผ่นดิน ตามช่องทางด้านล่างนี้    

[ 24-01-2566 ] Hits:10

ประกาศรับสมัครนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุ องค์การบริหารส่วนตาบลหนองคู รุ่นที่ 2/2566

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู จะดำเนินการจัดทำหลักสูตรการศึกษาเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตสำหรับผู้สูงอายุ และเปิดภาคเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุ รุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมผู้สูงอายุให้มีการพัฒนาทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ สังคม มีการพัฒนาตนเองเรียนรู้ตลอดชีวิต มีการพบปะแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและประสบการณ์ชีวิต สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้เป็นประโยชน์แก่สังคมและชุมชนต่อไป องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู จึงขอเชิญชวนผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปี ขึ้นไป (หรือผู้ที่เกิดก่อน 1 กุมภาพันธ์ 2506) ที่มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตพื้นที่ตำบลหนองคู และเป็นผู้ที่สุขภาพร่างกายแข็งแรงสามารถช่วยเหลือตนเองได้ เข้าร่วมสมัครเป็นนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุ รุ่นที่ 2/2566...

[ 23-01-2566 ] Hits:13

งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566

เมื่อวันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู ได้จัดกิจกรรม งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 โดยมี นายทัศนัย ขันเงิน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และนางสุนาพร ศรีสันธา  เป็นผู้กล่าวรายงาน โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำชุมชน ผู้ปกครองนักเรียนและแขกผู้มีเกียรติจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 ภายใต้คำขวัญวันเด็ก   "รู้หน้าที่ มีวินัย...

[ 17-01-2566 ] Hits:28

 1. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง eGP
 2. ประกาศราคากลาง eGP
 3. งานการเงินการคลัง
 1. สถานที่สำคัญแหล่งท่องเที่ยว
 2. ผลิตภัณฑ์เด่นของตำบล
 3. ศิลปวัฒนธรรมประเพณี

Error: No articles to display

Error: No articles to display

Error: No articles to display

 1. ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 2. ศูนย์บริการร่วม

ภาคีเครือข่าย

ร้องเรียนร้องทุกข์

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ