สำรวจความพึงพอใจ

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร อยู่ในระดับใด ?
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

การปฏิสัมพันธ์

 1. ข่าวประชาสัมพันธ์
 2. ประกาศ/คำสั่ง
 3. แผนพัฒนาท้องถิ่น/รายงาน

ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ความเข้าใจการใช้ประโยชน์จากดิจิทัลการขับเคลื่อนภารกิจการร้องทุกข์สายด่วน 1212 และการรับ-ส่ง สื่อที่ไม่ปลอดภัย ข่าวปลอม (Fake News)

ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ความเข้าใจการใช้ประโยชน์จากดิจิทัลการขับเคลื่อนภารกิจการร้องทุกข์สายด่วน 1212 และการรับ-ส่ง สื่อที่ไม่ปลอดภัย ข่าวปลอม (Fake News)

[ 03-05-2565 ] Hits:34

ประชาสัมพันธ์การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

              ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู ได้ดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง พลอากาศเอกหญิง สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยจัดให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าครอบคลุมทุกหมู่บ้านในเขตพื้นที่ตำบลหนองคู จึงประชาสัมพันธ์แผนปฏิบัติงานการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบโดยทั่วกัน ประชาชนที่ประสงค์จะนำสุนัข และแมวมารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า สามารถนำมารับบริการได้ ณ จุดให้บริการฉีดวัคซีน ตามวัน เวลา และสถานที่...

[ 25-04-2565 ] Hits:35

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อหน่วยงานของรัฐตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

       ขอเชิญชวนบุคคลภายนอกร่วมตอบแบบสำรวจ EIT ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยท่านสามารถเข้าตอบแบบสอบสำรวจได้ ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2565 - 31 พฤษภาคม 2565 ทางช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT) 2 ช่องทาง ได้แก่ 1. https://itas.nacc.go.th/go/eit/2kgkrc 2. Scan QR code เพื่อเข้าตอบแบบสอบถาม 

[ 11-04-2565 ] Hits:64

ประชุมติดตาม แผนและประเมินผลแผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2565

 เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2565 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร ได้ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู ประกอบด้วย นาทัศนัย ขันเงิน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู เป็นประธานกรรมการ ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล ผู้แทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล บุคลลภายนอก ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิจากหมู่บ้าน ผู้แทนภาคราชการ ประชาคม เป็นกรรมการ โดยประชุมเพื่อพิจารณาติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ครั้งที่ 1 ห้วงระยะเวลา1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม...

[ 04-04-2565 ] Hits:42

 1. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง eGP
 2. ประกาศราคากลาง eGP
 3. งานการเงินการคลัง
 1. สถานที่สำคัญแหล่งท่องเที่ยว
 2. ผลิตภัณฑ์เด่นของตำบล
 3. ศิลปวัฒนธรรมประเพณี

Error: No articles to display

Error: No articles to display

Error: No articles to display

 1. ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 2. ศูนย์บริการร่วม

ภาคีเครือข่าย

ร้องเรียนร้องทุกข์

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ