สำรวจความพึงพอใจ

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร อยู่ในระดับใด ?
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

การปฏิสัมพันธ์

 1. ข่าวประชาสัมพันธ์
 2. ประกาศ/คำสั่ง
 3. แผนพัฒนาท้องถิ่น/รายงาน

ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

        ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร มีความประสงค์จะสรรหาและเลือกสรรบุคคลทั่วไปเพื่อเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู จำนวน 4 ตำแหน่ง 4 อัตรา รับสมัครตั้งแต่วันที่ 19 - 30 สิงหาคม 2565 ในวันและเวลาราชการ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ จึงประชาสัมพันธ์มาให้ทราบโดยทั่วกัน

[ 09-08-2565 ] Hits:29

ประกาศผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

 ประกาศผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

[ 08-08-2565 ] Hits:17

ประชาสัมพันธ์ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก

  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู ขอประชาสัมพันธ์ ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก เรื่อง กำหนดประเภทของสินค้าให้เป็นสินค้าที่ควบคุมฉลาก พ.ศ.2565 และบัญชีแนบท้ายประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก เรื่องกำหนดประเภทของสินค้าให้เป็นสินค้าที่ควบคุมฉลาก พ.ศ.2565 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 139 ตอนพิเศษ 114 ง เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2565 โดยให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 22 สิงหาคม 2565 เป็นต้นไป   

[ 19-07-2565 ] Hits:34

ประชาสัมพันธ์ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่นและประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น

ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่นและประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น    

[ 08-06-2565 ] Hits:115

 1. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง eGP
 2. ประกาศราคากลาง eGP
 3. งานการเงินการคลัง
 1. สถานที่สำคัญแหล่งท่องเที่ยว
 2. ผลิตภัณฑ์เด่นของตำบล
 3. ศิลปวัฒนธรรมประเพณี

Error: No articles to display

Error: No articles to display

Error: No articles to display

 1. ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 2. ศูนย์บริการร่วม

ภาคีเครือข่าย

ร้องเรียนร้องทุกข์

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ