Hot News :

สำรวจความพึงพอใจ

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร อยู่ในระดับใด ?
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

การปฏิสัมพันธ์

 1. ข่าวประชาสัมพันธ์
 2. ประกาศ/คำสั่ง
 3. แผนพัฒนาท้องถิ่น/รายงาน

โครงการการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงวัย โรงเรียนผู้สูงอายุ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู รุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รายวิชาที่ 1 ด้านสุขภาพ การดูแลสุขภาพกาย สุขภาพจิต ที่จำเป็นของผู้สูงอายุ กิจกรรมที่ 2

วันที่ 25 พฤษภาคม 2566 นายทัศนัย ขันเงิน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู เป็นประธานเปิดงานโครงการการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงวัย โรงเรียนผู้สูงอายุ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู รุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รายวิชาที่ 1 ด้านสุขภาพ การดูแลสุขภาพกาย สุขภาพจิต ที่จำเป็นของผู้สูงอายุ "กิจกรรมที่ 2 การแข่งขันกีฬาสี กีฬาพื้นบ้าน สำหรับนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุ ณ ศูนย์ฝึกอาชีพบ้านหนองคู หมู่ที่ 1

[ 28-05-2566 ] Hits:425

ร่วมช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยธรรมชาติกรณีฉุกเฉิน(วาตภัย)ในตำบลหนองคู

วันที่ 12 พฤษภาคม 2566 นายทัศนัย ขันเงิน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล สมาชิกสภาฯ กำนันตำบลหนองคู ผู้นำชุมชน ร่วมช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยธรรมชาติกรณีฉุกเฉิน(วาตภัย)ในตำบลหนองคูจำนวน 36 ราย ที่ได้รับผลกระทบจากวาตภัยเมื่อ วันที่ 9 พฤษภาคม 2566

[ 28-05-2566 ] Hits:13

โครงการการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงวัย โรงเรียนผู้สูงอายุ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู รุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รายวิชาที่ 1 ด้านสุขภาพ การดูแลสุขภาพกาย สุขภาพจิต ที่จำเป็นของผู้สูงอายุ

วันที่ 18 พฤษภาคม 2566  นายทัศนัย ขันเงิน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู เป็นประธานเปิดงานโครงการการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงวัย โรงเรียนผู้สูงอายุ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู  รุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รายวิชาที่ 1 ด้านสุขภาพ การดูแลสุขภาพกาย สุขภาพจิต ที่จำเป็นของผู้สูงอายุ "กิจกรรมที่ 1 การฝึกอบรมให้ความรู้ การดูแลสุขภาพกาย สุขภาพจิต สำหรับผู้สูงอายุ"โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจาก รพ.สต.ย่อและรพ.สต.ทุ่งมน มาให้ความรู้ ด้านการดูแลสุขภาพแก่นักเรียนผู้สูงอายุในครั้งนี้

[ 28-05-2566 ] Hits:79

แบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : LPA ประจำปี 2566

           แบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment:LPA) ปี 2566 ด้านที่ 1 ด้านการบริหารจัดการ ด้านที่ 2 ด้านการบริหารงานบุคคลและกิจการสภา ด้านที่ 3 ด้านการบริหารงานการเงินและการคลัง ด้านที่ 4 ด้านการบริการสาธารณะ ด้านที่ 5 ด้านธรรมาภิบาล

[ 18-05-2566 ] Hits:2328

 1. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง eGP
 2. ประกาศราคากลาง eGP
 3. งานการเงินการคลัง
 1. สถานที่สำคัญแหล่งท่องเที่ยว
 2. ผลิตภัณฑ์เด่นของตำบล
 3. ศิลปวัฒนธรรมประเพณี

Error: No articles to display

Error: No articles to display

Error: No articles to display

 1. ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 2. ศูนย์บริการร่วม

ภาคีเครือข่าย

ร้องเรียนร้องทุกข์

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ