Hot News :
สำนักปลัด

นางชัญญาภัค ทาปุ๋ย

หัวหน้าสำนักปลัด
มือถือ 095-269-9095

 


พนักงานส่วนตำบล

นางสาวธนะพร สิมมา

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชำนาญการ

นางสาวพรินทร์ ประเสริฐสังข์

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นางสาวสาวิตรี เนินทราย

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

นางสาวศิริมา ภูมิเหล่าแจ้ง

นิติกรปฏิบัติการ

จ่าสิบโทธนวัฒน์ เศิกศิริวนิชกุล

นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญการ

 


พนักงานจ้างภารกิจ

นางวลัยลักษณ์ วระสาร

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นายณัฐวุฒิ พิสุทธิ์

พนักงานขับรถยนต์

นายจิตรกร ปทุมวัน

นักการภารโรง

 


พนักงานจ้างเหมาบริการ

นายธงชัย ขันเงิน

คนงานประจำรถน้ำ

นายบุญธรรม ศิริโสม

คนงานประจำรถน้ำ

นายกงโสม อดกลั้น

คนงานประจำรถน้ำ

นายประมวล บุญทศ

เวรยาม

ร้องเรียนร้องทุกข์

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ