Hot News :
สำนักงานปลัด

นางชัญญาภัค ทาปุ๋ย

หัวหน้าสำนักปลัด

พนักงานส่วนตำบล

นางสาวธนะพร สิมมา

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

นางสาวพรินทร์ ประเสริฐสังข์

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

จ่าสิบโทธนวัฒน์ เศิกศิริวนิชกุล

นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญการ

นางสาวสาวิตรี เนินทราย

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

นางสาวปวีสุดา อ่างแก้ว

นิติกรปฏิบัติการ

พนักงานจ้างภารกิจ/ทั่วไป

นางวลัยลักษณ์ วระสาร

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นายณัฐวุฒิ พิสุทธิ์

พนักงานขับรถยนต์

นายจิตรกร ปทุมวัน

นักการภารโรง

จ้างเหมาบริการ

นายธงชัย ขันเงิน

คนงานประจำรถน้ำ

นายบุญธรรม ศิริโสม

คนงานประจำรถน้ำ

นายกงโสม อดกลั้น

คนงานประจำรถน้ำ

นายประมวล บุญทศ

เวรยาม

Poll

ความพึงพอใจของท่านต่อการบริหารงานของ ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ