<!— Header —->

สำนักงานปลัด

<!— Rows 1 —->

นางชัญญาภัค ทาปุ๋ย

หัวหน้าสำนักปลัด

<!— Header —->

พนักงานส่วนตำบล

<!— Rows 2 —->

นางสาวสุรัตน์ สมเพาะ

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

นางชุติกาญจน์ ลูกเงาะ

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นางสาวธนะพร สิมมา

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

<!— Rows 3 —->

นางสาวปวีสุดา อ่างแก้ว

นิติกรปฏิบัติการ

นายเอกอรุณ เภาดี

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน

<!— Header —->

พนักงานจ้างภารกิจ/ทั่วไป

<!— Rows 4 —->

นางวลัยลักษณ์ วระสาร

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นายณัฐวุฒิ พิสุทธิ์

พนักงานขับรถยนต์

นายจิตรกร ปทุมวัน

นักการภารโรง

<!— Rows 5 —->

นายบุญธรรม ศิริโสม

จ้างเหมาบริการ

นายประมวล บุญทศ

จ้างเหมาบริการ

Poll

ความพึงพอใจของท่านต่อการบริหารงานของ ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ