Hot News :
กองคลัง

นางสาวสุรีย์ภรณ์ ฮ้อยบุญศรี

ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง
มือถือ 081-380-5622

พนักงานส่วนตำบล

นางวชิรา บุญทศ

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ชำนาญงาน

นายวีระศักดิ์ หาไชย

เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน

นางอนันติญา บุญทศ

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
(ลูกจ้างประจำ)

พนักงานจ้างภารกิจ/ทั่วไป

นางสาวอุมาพร สายคำวงษ์

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

นางสาวอัจฉราพร ขันเงิน

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

นางสาวพัชรี พิณทรัพย์

จ้างเหมาบริการ

ร้องเรียนร้องทุกข์

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ