Hot News :
สภาองค์การบริหารส่วนตำบล

นายเดชศักดิ์ ขันเงิน

ประธานสภา

นายสมชัย วรเนตร

รองประธานสภา

นางสุนาพร ศรีสันธา

ปลัด อบต./เลขานุการสภา

สมาชิกสภา

นายสมชัย วรเนตร

ส.อบต. หมู่ที่ 1

นางสมจิต ทองเถาว์

ส.อบต. หมู่ที่ 1

นายอรุณสวัสดิ์ ไชยมี

ส.อบต. หมู่ที่ 2

นายสุรชัย อ่างคำ

ส.อบต. หมู่ที่ 2

นายสมพาน ประเสริฐ

ส.อบต. หมู่ที่ 3

นายภักดี วงศ์อนันต์

ส.อบต. หมู่ที่ 4

นายสุนทร หาลาภ

ส.อบต. หมู่ที่ 4

นายทรงศิลป์ คุ้มครอง

ส.อบต. หมู่ที่ 5

นายพงษ์พักษ์ ชอบศิลป์

ส.อบต. หมู่ที่ 6

นายสุริยา แสวงดี

ส.อบต. หมู่ที่ 6

นายเดชศักดิ์ ขันเงิน

ส.อบต. หมู่ที่ 7

นายอุดร นักร้อง

ส.อบต. หมู่ที่ 7

Poll

ความพึงพอใจของท่านต่อการบริหารงานของ ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ