Hot News :

โครงการจัดเวทีประชาคมเพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น แก้ไข เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566

วันศุกร์, 28 เมษายน 2566 10:01

         องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร ได้จัดทำโครงการจัดเวทีประชาคมเพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น แก้ไข เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566  ระหว่างวันที่ 4 - 7 เมษายน 2566 เพื่อนำโครงการ/กิจกรรมที่เป็นปัญหา ความต้องการของประชาชน จากการจัดเวทีประชาคมท้องถิ่นมาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น  เพื่อสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

วัน/เดือน/ปี บ้าน หมู่ที่ เวลา สถานที่ หมายเหตุ
4 เมษายน 2566 โนนทรายงาม 4 09.00 - 12.00 น. ศาลากลางบ้านโนนทรายงาม หมู่ที่ 4 กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
4 เมษายน 2566 หนองคู 1 19.00 - 21.00 น. ศูนย์ฝึกอาชีพบ้านหนองคู หมู่ที่ 1  
5  เมษายน 2566 หนองคู 6 09.00 - 12.00 น.

ศาลากลางบ้านหนองคู หมู่ที่ 6

 
5 เมษายน 2566 ดงบัง 3 ,5 19.00 - 21.00 น. ศาลากลางบ้านดงบัง หมู่ที่ 5  
6 เมษายน 2566 หนองคู 2 09.00 - 12.00 น. ศาลากลางบ้านหนองคู หมู่ที่ 2  
7 เมษายน 2566 หนองคู 7 09.00 - 12.00 น. ศาลากลางบ้านหนองคู หมู่ที่ 7  

          ทั้งนี้จากการลงพื้นที่ทั้ง 7 หมู่บ้าน มีประชาชนเข้าร่วมโครงการจัดเวทีประชาคมเพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น แก้ไข เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566  ระหว่างวันที่ 4 - 7 เมษายน 2566 จำนวน 400 คน โดยในเวทีประชาคมได้มีการเสนอปัญหาความต้องการและแนวทางการพัฒนาของแต่ละหมู่บ้าน เช่น การพัฒนาถนน ไฟฟ้า การส่งเสริมอาชีพ ฯลฯ ทั้งนี้องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคูจะได้นำปัญหาและความต้องการของประชาชนไปพิจารณาเห็นชอบบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ทบทวน เพิ่มเติม แก้ไข หรือเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 / 2566  ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู ต่อไป

ร้องเรียนร้องทุกข์

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ