Hot News :

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู เรื่อง รับโอนพนักงานส่วนตำบล ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น และข้าราชการประเภทอื่น

วันศุกร์, 26 พฤษภาคม 2566 15:36

   ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร มีความประสงค์รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบลประเภทอำนวยการท้องถิ่น วิชาการและทั่วไป เพื่อดำรงตำแหน่งที่ว่างตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี

พ.ศ. 2564 - 2566 โตยวิธีรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการประเภทอื่น ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ตรงตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ดังนี้
   1.ตำแหน่งประเภทอำนวยการท้องถิ่น (ระดับต้น)
      1.) ตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง (นักบริหารงานคลัง ระดับต้น)    จำนวน 1 อัตรา
      2.) ตำแหน่งผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (นักบริหารงานสาธารณสุข ระดับต้น) จำนวน 1 อัตรา
      3.) ตำแหน่งผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร (นักบริหารงานการเกษตร ระดับต้น)  จำนวน 1 อัตรา

   2. ตำแหน่งประเภทวิชาการ
      1.) ตำแหน่งนักวิชาการจัดเก็บรายได้ (ปก/ชก.)  จำนวน 1 อัตรา
      2.) ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข (ปก./ชก.)  จำนวน 1 อัตรา
      3.) ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา (ปก/ชก.)
      4.) ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน (ปก/ชก.) จำนวน 1 อัตรา
   3.ตำแหน่งประเภททั่วไป
      1.) ตำแหน่งนายช่างโยธา (ปง./ชง.)   จำนวน 1 อัตรา

 

 

 

 

 

 

ร้องเรียนร้องทุกข์

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ