Hot News :

ITA (แบบวัด OIT) ประจำปีงบประมาณ 2566

วันศุกร์, 28 เมษายน 2566 09:00
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
(Integrity and Transparency Assessment: ITA)
แบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ OIT ประจำปีงบประมาณ 2566
ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล ประกอบด้วย 5 ตัวชี้วัดย่อย (30 ข้อ) ดังนี้
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลพื้นฐาน

O1 โครงสร้าง

»แผนผังโครงสร้างองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร

O2 ข้อมูลผู้บริหาร

»คณะผู้บริหาร

»หัวหน้าส่วนราชการ

O3 อำนาจหน้าที่

»อำนาจหน้าที่

O4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

»แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2566 - 2570)

O5 ข้อมูลการติดต่อ

»ระบบติดต่อเรา

O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

»กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

การประชาสัมพันธ์

O7 ข่าวประชาสัมพันธ์

»ข่าวประชาสัมพันธ์

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

O8 Q&A

»Q&A

»webboard

O9 Social Network

»FACEBOOK

O10 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

»นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน
การดำเนินงาน

O11 แผนดำเนินงานประจำปี

»แผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2566

O12 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน

»รายงานกำกับการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2566 รอบ 6 เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม 2565 ถึง มีนาคม 2566)

O13 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

»รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2565

การปฏิบัติงาน

O14 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

»คู่มือการปฏิบัติงาน

การให้บริการ

O15 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

»มาตรฐานการให้บริการ

O16 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

»สถิติการให้บริการประชาชน

O17 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

»รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ พ.ศ.2565

O18 E–Service

»E-Service

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

O19 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

»แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

O20 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

»ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง

O21 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

»สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

O22 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

»รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี พ.ศ.2565

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

O23 นโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล

»นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

O24 การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล

»การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล พ.ศ.2566

O25 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

» หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

O26 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

»รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี พ.ศ.2565

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

O27 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

»คู่มือการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

O28 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

»ระบบรับเรื่องร้องเรียนการทุจริต

O29 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

»สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

O30 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

»การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

 ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริตประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัดย่อย (13 ข้อมูล) ดังนี้
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

O31 ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จาก การปฏิบัติหน้าที่

»ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จาก การปฏิบัติหน้าที่

O32 การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy

»การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy

O33 รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy

»รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (รอบ 6 เดือน)

การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต

O34 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

»การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี พ.ศ.2566

O35 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

»การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ.2566

แผนป้องกันการทุจริต

O36 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

»แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.2566-2570)

O37 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน

»รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน พ.ศ.2566

O38 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

»รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี พ.ศ.2565

ตัวชี้วัดย่อย 10.2 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
มาตรการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรม

O39 ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ

»มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน พ.ศ.2566

O40 การขับเคลื่อนจริยธรรม

»การขับเคลื่อนจริยธรรมปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

»กิจกรรมเสริมสร้าง/ส่งเสริมจริยธรรมของหน่วยงาน

»กิจกรรมเสริมสร้าง/ส่งเสริมจริยธรรมของหน่วยงาน

O41 การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ

» การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ.2566

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

»มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน พ.ศ.2565

O43 การดำเนินการตาม มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

»การดำเนินการตาม มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน พ.ศ.2566

»ประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบวัด EIT

 

ร้องเรียนร้องทุกข์

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ